AlejTech/Novinky/Sme prví v tvorbe prístupných webstránok
Prejsť na navigáciu

Sme prví v tvorbe prístupných webstránok

Sme prví v tvorbe prístupných webstránok

Na základe Správy o stave prístupnosti webových stránok (Web Accessibility) vo verejnom aj privátnom sektore, ktorú vydalo Ministerstvo financií SR, webstránka nášho klienta dosiahla najlepšie hodnotenie.

Webové sídlo Slovenskej obchodnej inšpekcie dosiahlo z celej prieskumnej vzorky najvyšší rating prístupnosti (98,9 %), čo je najvyššie hodnotenie v sledovanom období 1.1.2009 - 31.1.2009.


V predchádzajúcom období získala stará stránka SOI pred redizajnom hodnotenie prístupnosti o 34,1% nižšie.

Ďalší náš klient - Mestská časť Bratislava-Dúbravka - skončil v celkovom hodnotení na 6. mieste s ratingom 95,7 %.

V absolútnom poradí prístupnosti webových sídiel územnej samosprávy skončila Dúbravka na 1. mieste spolu s Úniou miest Slovenska a obcou Svätý Anton.

Zhotoviteľom Správy o stave prístupnosti webových stránok vo verejnom aj privátnom sektore je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na základe objednávky Ministerstva financií Slovenskej republiky. 


Celkové hodnotenie pre obdobie 01.01 - 31.01 2009
 Poradie Názov webového sídla Adresa sídla Rating prístupnosti
1 Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) www.soi.sk
98,9 %
2 Ministerstvo financií SR www.mfsr.gov.sk 97,8 %
2 Slovenská národná knižnica www.snk.sk 97,8 %
2 Krajský školský úrad v Bratislave www.ksuba.sk 97,8 %
2 Slovenská pedagogická knižnica www.spgk.sk 97,8 %
6 Národná banka Slovenska www.nbs.sk 95,7 %
6 Mestská časť Bratislava-Dúbravka www.dubravka.sk
95,7 %
6 Sociálna poisťovňa www.socpoist.sk 95,7 %
6 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR www.unms.sk 95,7 %
6 ÚV SR (Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny) www.caplovic.
vlada.gov.sk
95,7 %
6 Ústav pamäti národa www.upn.gov.sk 95,7 %
6 Ústavný súd SR www.concourt.sk 95,7 %
6 Únia miest Slovenska www.unia-miest.sk 95,7 %
6 Žilinský samosprávny kraj www.zask.sk 95,7 %
6 Protimonopolný úrad SR www.antimon.gov.sk 95,7 %
6 MF SR (Informačný portál o informatizácii spoločnosti) www.informatizacia.sk 95,7 %
6 Obec Svätý Anton www.svatyanton.sk 95,7 %
17 Rada pre vysielanie a retransmisiu www.rada-rtv.sk 94,6 %
...
...
...
...
150
ÚPV SR (Databáza ochranných známok, úžitkových vzorov a patentov SR)
registre.indprop.gov.sk
/registre/?lang=sk
35,9 %

Absolútne poradie prístupnosti webových sídiel územnej samosprávy pre obdobie 01.01 - 31.01 2009
 Poradie Názov webového sídla Adresa sídla Rating prístupnosti
1 Mestská časť Bratislava-Dúbravka
www.dubravka.sk
95,7 %
1
Únia miest Slovenska www.unia-miest.sk 95,7 %
1
Obec Svätý Anton www.svatyanton.sk 95,7 %
4
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto www.staremesto.sk 93,5 %
4
Obec Častá www.obec-casta.sk 93,5 %
4
Obec Šuňava www.sunava.sk 93,5 %
7
Obec Tomášov
www.tomasov.sk
91,3 %


Európska komisia popisuje prístupnosť v oblasti webových stránok (Web Accessibility) ako schopnosť osoby pristúpiť na web. V podstate sa webové sídlo považuje za prístupné, ak ho môžu rovnako efektívne používať nielen zdraví používatelia, ale aj používatelia so zdravotným postihnutím. Obsah, funkcie, služby, resp. jednotlivé elementy webových stránok by mali byť prístupné pre čo najväčší okruh používateľov, a to bez ohľadu na vek, zdravotné postihnutie alebo obmedzenia koncovej technológie používateľa.

Prístupná webová stránka je zároveň vytvorená tak, aby rovnako akceptovala používateľov s alternatívnymi zobrazovacími zariadeniami a tiež používateľov, ktorí pracujú s minoritným internetovým prehliadačom.

Predmet monitoringu: Zistiť a rozpracovať stav prístupnosti webových stránok vo verejnom aj privátnom sektore najmä v zmysle dodržiavania štandardov W3C resp. štandardov prístupnosti podľa Výnosu MF SR č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Špecifikácia monitorovania: Prehľad dodržiavania štandardov prístupnosti webových stránok v rozčlenenej automatizovanej a zlúčenej manuálnej a automatizovanej forme.

Rating prístupnosti vyjadruje výslednú úroveň prístupnosti v nadväznosti na povinné požiadavky pre prístupnosť v podmienkach Slovenskej republiky.

Na základe percentuálneho vyjadrenia ratingu prístupnosti vypracovali hodnotiacu škálu, ktorá člení webové sídla na nasledovné úrovne prístupnosti (v zátvorkách sú uvedené hodnoty ratingu prístupnosti):

  • najvyššia úroveň prístupnosti (100 % - 96%)
  • vysoká úroveň prístupnosti (95 % - 90 %)
  • stredná úroveň prístupnosti (89 % - 78 %)
  • znížená úroveň prístupnosti (77 % - 67 %)
  • nízka úroveň prístupnosti (66% - 55%)
  • veľmi nízka úroveň prístupnosti (54 % a menej)

Absolútne poradie webových sídiel za obdobie 2009I podľa dosiahnutého ratingu prístupnosti (.pdf)
Zdroj: Ministerstvo financií SR

Tri dôvody pre prístupnosť:

  • webové stránky sú prístupné každému a odstraňujú šírenie diskriminácie v prostredí internetu
  • dodržiavanie Zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a povinností uvedených vo Výnose Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
  • lepšia viditeľnosť a zvyšovanie SEO - optimalizácia pre vyhľadávače


Viac info na: www.pristupne.sk  a www.informatizacia.sk  

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Vďaka za projekt. Z vašej strany to bolo super.

Mgr. Miroslav Helbich, PhD.
Caldera, s.r.o.