Prejsť na navigáciu

AlejTech GOV — systém pre webstránky štátnej a verejnej správy

sluzby-pristupne

Slovenská legislatíva stanovila štandardy pre informačné systémy verejnej správy, ktoré ukladajú povinnosť dodržiavať literu zákona pod hrozbou finančnej pokuty.

Zaistite, že spĺňate povinnosť podľa výnosu č. 137/2015 Z.z. Ministerstva financií SR, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu č. 276/2014 Z. z. o štandardoch pre IS VS.

Informácie na internetových stránkach štátnych inštitúcií musia byť podľa Zákona o informačných systémoch verejnej správy č. 289/2012 Z.z. čitateľné pre všetkých:

 • pre nevidiacich
 • pre ľudí so zrakovým postihnutím
 • pre používateľov menšinových webových prehliadačov

Zákon o informačných systémoch verejnej správy ukladá povinnosť (Zákon č. 289/2012 Z. z.):

 • stránka musí byť plne funkčná aj po vypnutí grafiky a jazyka JavaScript
 • obrázky musia mať textovú alternatívu — hlasové čítačky pre nevidiacich tento text čítajú
 • kontrast farby pozadia a farby písma musí byť dostatočný kvôli ľuďom so zrakovým postihnutím
 • tabuľky nemožno použiť pre štruktúrovanie obsahu stránky
 • veľkosť textu na stránke sa musí dať ovládať vo všetkých prehliadačoch

Kto využije náš balík pre orgány štátnej správy a územnej samosprávy:

 • ústredná štátna správa — vláda a ministerstvá
 • miestna štátna správa —  krajské a obvodné úrady
 • špecializovaná miestna štátna správa — na úsekoch cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pozemkového a lesného hospodárstva, sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, ochrany životného prostredia, školstva atď.
 • územná samospráva — mestá a obce
 • vyššie územné celky a samosprávne kraje
 • záujmová samospráva — súdna samospráva, verejnoprávne korporácie v oblasti poisťovníctva, zdravotníctva, sociálnych vecí, životného prostredia, kultúry, školstva, telovýchovy, atď.
 • vysoké, stredné a základné školy

V súlade s prijatým zákonom č. 289/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, v § 3 odsek 3 písm. a) je správca povinný zabezpečiť, aby informačný systém verejnej správy vyhovoval štandardom. Ministerstvo uloží pokutu podľa § 10 písm. b) od 16 500 eur do 33 000 eur správcovi informačného systému verejnej správy, ak poruší povinnosti v § 3 odsek 3 písm. a). 

Redakčný systém AlejTech GOV prináša efektívnu komunikáciu s verejnosťou

 • systém spĺňa kritéria zákona výnosu č. 137/2015 Z.z. Ministerstva financií SR, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu č. 276/2014 Z. z. o štandardoch pre IS VS a zákona č. 289/2012 Z. z.
 • výrazná úspora prevádzkových nákladov
 • možnosť okamžitej zmeny štruktúry a obsahu www stránky
 • jednoduché a intuitívne ovládanie redakčného systému
 • jednoduché pridávanie a editácia podstránok
 • prístup do redakčného systému cez prehliadač webstránok (Internet Explorer, Firefox, Opera...)
 • generuje XHTML valídne web stránky podľa W3C štandardov
 • podpora SEO — Search Engine Optimization — optimalizácia pre vyhľadávače
 • webstránky spĺňajú kritéria prístupnosti a použiteľnosti (Web Accessibility / Usability) - na základe Správy o stave prístupnosti webových stránok (Web Accessibility) vo verejnom aj privátnom sektore, ktorú vydalo Ministerstvo financií SR, webstránka nášho klienta, soi.sk, dosiahla najlepšie hodnotenie - viac...

Pozrite si:

Výnos MF SR z 8. júna 2015 č. 137/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa výnos MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu MF SR č. 276/2014 Z. z.

Výnos MF SR z 3. októbra 2014 č. 276/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Výnos MF SR zo 4. marca 2014 č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Výnos MF SR z 9. júna 2010 č. 312/2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (pdf) -  verzia výnosu z roku 2010

Výnos MF SR z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 (pdf) - verzia výnosu z roku 2008

Najčastejšie nedostatky webstránok verejnej správy, ktorým sa môžete ľahko vyhnúť:

 • webstránky sa nezobrazujú správne v rôznych typoch prehliadačov
 • nie sú valídne podľa W3C štandardov
 • neobsahujú informácie uložené zákonom
 • chýbajúci RSS kanál pre publikovanie aktualít
 • nemajú informácie v anglickom jazyku
 • nesprávny tvar kontaktných údajov
 • nesprávne tvary URL adries a popiskov

Ak sa rozhodnete pre riešenie AlejTech GOV, vaša webstránka bude presne podľa zákonov a posledných štandardov webdizajnu.

Pozrite si aj:

Tvorba web stránok
Redakčný systém AlejTech CMS
Monitorovanie štandardov pre IS VS (www.informatizacia.sk)

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Vďaka za projekt. Z vašej strany to bolo super.

Mgr. Miroslav Helbich, PhD.
Caldera, s.r.o.